top of page

Sosyal Duygusal Beceriler ve Eğitim

Sosyal Duygusal Beceriler ve Eğitim


Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) sosyal ve duygusal becerilerin eğitsel süreçlerdeki önemini dikkate alarak, 2019 yılında bu becerilere odaklanan büyük ölçekli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırmada 10 ve 15 yaş grubundaki öğrenciler yer almıştır. Katılımcılar 9 farklı ülkeden 10 şehir seçilerek oluşturulmuştur. Bu ülkeler; Türkiye, Finlandiya, Rusya, Portekiz, Kanada, ABD, Kolombiya, Güney Kore ve Çin.


Türkiye’deki öğrencileri temsilen, İstanbul’daki okullarda örgün eğitime devam eden 10 yaş grubundan 2.701 öğrenci ve 15 yaş grubundan 3.168 öğrenci katılmıştır.


Türkiye’deki öğrencilere ilişkin önemli bulgular;

· Türkiye’deki 10 yaş grubu öğrenciler tüm sosyal duygusal becerilerde 15 yaş grubundan daha yüksek puanlar almıştır.

· İki yaş grubu arasındaki en büyük fark güven, iyimserlik ve sosyallik alt becerilerinde görülmektedir.

· Kız öğrencilerin görev performansı, iş birliği ve açık fikirlilik becerilerinde daha yüksek ortalama puanlara sahip olduğu, erkek öğrencilerin ise duygu düzenleme ve başkalarıyla etkileşimde olma becerilerindeki ortalama puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

· Sosyoekonomik açıdan avantajlı öğrencilerin tüm becerilerdeki puanlarının dezavantajlı öğrencilerden anlamlı ölçüde yüksek olduğu belirlenmiştir.

· Sosyal ve duygusal beceriler ile akademik başarı arasındaki ilişkiler incelendiğinde merak, sebat ve güven alt becerilerinin öne çıktığı belirlenmiştir.


Tüm bunlar; eğitimde eşitlik sorunlarına, öğrencilerin eğitim ortamlarında kendilerini güvenli hissetmesinin akademik başarıya etkisine ve nitelikli sosyal etkileşimin (akran, öğretmen, veli) önemine işaret etmektedir. Özellikle hem Türkiye’deki hem de diğer ülkelerdeki 15 yaş grubundaki öğrencilerin daha düşük puanlar alması sebebiyle, sosyal ve duygusal beceriler açısından daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceği düşünülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması Türkiye Ön Raporu’nda yer alan öneriler şu şekilde özetlenmiştir: “… öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturulması, öğretmenlerin bu becerilere yönelik farkındalığının artırılması, eğitim sürecinde öğrencilerin merakını teşvik edecek ve yaratıcılık becerilerini kullanabilecekleri görevlerin daha çok kullanılması, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımın teşvik edilmesi ve okul rehberlik hizmetlerinin bu becerileri yakından izleyecek şekilde kullanılmasının katkı sağlayacağı öngörülmektedir.”
PISA araştırmasında sosyal ve duygusal beceriler 5 temel kategoride ele alınmıştır. Bu temel ve alt başlıklar;

1- Başkalarıyla etkileşimde olma

Sosyallik: Etkileşim içinde olmaktan hoşlanma, iletişim ve etkileşimi tercih etme

Enerji: Gün boyunca etkin olabilme, fizyolojik ve psikolojik etkinliğini koruyabilme

Girişkenlik: Baskınlıktan, liderlikten ve girişime dayalı davranışlardan hoşlanma, bu

davranışları tercih etme


2- Görev performansı

Sebat: Görevlere ve etkinliklere kararlılıkla devam etme

Öz-denetim: Dürtülerini kontrol etme ve konsantrasyonunu koruma

Sorumluluk: Başkalarına verilen sözleri ve üzerine düşen görevleri takip etme ve sonlandırma


3- Duygu düzenleme

Strese dayanıklılık: Kaygılarını yönetme ve strese karşı koymada etkin olma

İyimserlik: Kendine ve yaşama dönük olumlu beklentilere sahip olma

Duygusal kontrol: Duygularını ve duygularının yol açtığı davranışları kontrol altında tutma

4- İş birliği

Empati: Başkalarının fikir, düşünce ve iyilik hallerini gözetme, empatik bir bakış açısına sahip olma

Güven: Diğer insanların iyi niyetine inanma, davranışların gerçeği yansıttığını varsayma

Birlikte çalışma: Çevresindekilerle anlaşabilme ve birlikte uyum içinde yaşayabilme

5- Açık fikirlilik

Hoşgörü: Farklı bakış açılarına açık olma, çeşitliliği bir zenginlik olarak görme

Merak: Fikirlere ve öğrenmeye yönelik isteklilik, entelektüel keşiflerde bulunma

eğilimi

Yaratıcılık: Özgün fikirler ve eserler geliştirmeDaha detaylı bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması Türkiye Ön Raporu’nu (No: 19) inceleyebilirsiniz.Kaynak:https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/07170836_No19_-_OECD_Sosyal_ve_Duygusal_Beceriler_Arastirmasi.pdf

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Yazı: Blog2_Post
bottom of page